S
saulcerīte

Lietotāja aktivitātes


6 no rīta +19,2 grādi.Bet zālē rasa,tā ka rasas punkts ari pacēlies.


Patlaban saulĕ +30.Ar šausmăm domăju par vĕl 2 šodienas darbiem -apsolīju izvărīt bezcukura ievărījumu un jăgludina veļa.Laikam jăgaida pusnakts.


Skaists negaiss pĕcpusdienă ap 16 kaut kur starp Eleju un Bausku
,bez izteikta sienas măkoņa.Vecumniekos redzĕju jau negaisa sekas-šo to saplĕstu.aplauztus zarus un izdzenătus lilliju svĕtkus.


Patlaban +25,5 .uzrāda diennakts nokrišņus 9,3 mm.


Jă.ari Rīgă starp măkoņiem sudrsbsinie


Părdaugavă samĕrīju 9 mm nokrišņu.


Nolija Rīgă vareni.mums datbă applūda pagrabs.tehniskajiem papildus stress un darbs.Tas Rīgas centră.bet ka ir Părdaugavă redzĕšu tokai vakară


Labi salaistīts dārzs,gurķi uzrāda augšanas un augļu nešanas brīnumus.Til skaisti zied cukuni-skaisti bet tukši,varbūt tagad saņemsies.


Es ar atceros tp gadu un tad kaut kur ap 1993-1994 gadu,ari ļoti karsts un sauss.


Nupat Părdaugavă lietus pieķĕrnăja 7 gulĕtăju dienu.


Prognozes rāda īsti tropiskus laikapstākļus nākotnē...cerīgi izvilku un piepildīju lielo baseinu....kaut nu noturētos tās prognozes!


Briesmu lietas!!!


Rīgai ir dărzi.parki.meži.zălăji.apstădījumi...pat kapi un mazdărziņi..Visi tos izmanto.bet laistītąjus .kas no măjąm stiepj lejkannu gan īpaši neesmu redzĕjusiRīga jau nav tikai Brīvības iela.


Radars lietu neuzrăda .bet no aveņu lasīšanas izlīdu slspja.Mĕrgrauks uzrăda 2mm


Līdz šim man sanāk 17 mm,varbūt vēl kas pa dienu ielīs.Šorīt liekas neparasti silts ar tikai 14 grādiem.


Pĕdĕjă šă vakara mistiskă slapjuma parădība noveda mĕrtrauku lìdz 14 mm.meteostacija uzrăda 10.laikam to smidzekli neieskaitīja.


7 no rīta bija ielijuši r.w mm nokrišņu.nu jau ūs vairăk.+11.grădi


Jămeklə labais it visă-ari šais rudenīgos laikapstăkļos.Smuki sit lejă spaiņiem sīku ăbolu un labi ka tă.jau tagad zari noliekušies un pĕc stutĕm prasăs .Un labi vąrăs zaptes-karsti nav.mušu nav.


Diena apbrīnojami skaista.saulaina un diezgan silta.Par spīti visăm bĕdu prognozĕm nosvinĕjăm mazajam vărda dienu dărză bez problĕmăm.Mĕsloju dobes uz rītdienas lietu cerĕdama.


Bet peldĕties gribas tagsd un vĕss ūdens nav man