1. 18.08.2019 23:01 Skatīt

  Lîdzîgi kă jums visiem dărza darbi-śoreiz zemeņu părstădîśana Ļoti sutîgs.visu dienu burtiski tecĕja sviedri păr deguna galu dărză strădăjot.

  Ielādē...
 2. 18.08.2019 10:32 Skatīt

  Piedośanu -tad kad es beidzot piecĕlos pagalmă jau ap +23 .bet tas gsn bija pĕc 10.Vakar saulĕ retinăju dzîvżogu un vienu brîdi biju tuvu siltuma dürienam

  Ielādē...
 3. 16.08.2019 14:53 Skatīt

  Par spîti sliktām prognozěm visa śî nedĕļa man liekas ļoti vasarîga .patîkama .Tikai naktîs jau vĕsums.

  Ielādē...
 4. 13.08.2019 18:17 Skatīt

  7.5 mm părdesmit minūtĕs. Spĕcîgs kietus.uz brîdi pat peļķes.

  Ielādē...
 5. 11.08.2019 17:30 Skatīt

  Periodiski sîkas pikes.pĕcpusdienă uzsila lîdz pat 24.5 grădi

  Ielādē...
 6. 09.08.2019 18:10 Skatīt

  Tad man tie nokrišņi bija cwentrā ,bet nu te gāza baigi,viss tumšs ,tikai pērkons.

  Ielādē...
 7. 09.08.2019 12:04 Skatīt

  Vakar ielija 18 mm .tagad găź ka traks,-diez cik büs vakară.

  Ielādē...
 8. 07.08.2019 20:31 Skatīt

  Pĕcpusdienă ,+23 un ielijuśi 11 mm.Diena kă rudenim nozagta.liekas ka jăķer ko var.laikam jau drîz nevarĕs ari peldĕties.

  Ielādē...