S
saulcerīte

Lietotāja aktivitātes


Šodien pēc pilnas programmas dabūju to visu par ko sapņo Gubumākonis.Braukāju pa Kurzemi-lietus.saule.varavīksnes.Kad Kaltenē mēģināju skaitīt putnus sacēlās pat neliela lokāla brāzma ar smagu lietu un krusas graudiem.Kad tiku mašīnā bija sajūta ka visas grumbas izlīdzinātas. Kolosāls laiks.


Vienlīdz tumšs un lietains kā Latvijā tā Lietuvā.Turas ap +10 grādiem .vēju īpaši neredz.Zemgalē bagātīgas strazdu un ķīvīšu murmurācijas .ari citu sīkputnu bari .lielos neredz.


Kā par brīnumu šorīt nedaudz smidzināja uz darbu braucot.Kaut gan-kas nu tur par brīnumu ,.Ir taču rudens.Salna apkodusi dārzu,viss kas vācams savākts.Šorīt +2 gr.


Briesmu lietas- tikai + 7 grādi . Tikko notika istabas puķu evakuācija no lieveņa uz telpām. Ceru jau ka salnas nebūs .ka padpēs atnākt lietus màkoņi.
Vakar ielija 10 mm.


Mani plosa pretrunîgas sajūtas- tas kolosālais siltums .skaistās dienas .saules un ūdens peldes .visa dārza bagātība.Skaidrs ka ar to šogad ir cauri .Un es esmu rudens fans-dievinu vĕju un lietu un to ka beidzas nepārtrauktā ravēšana pa apli . Nezinu bēdāt vai priecāties.Tik skumja sajūta .
Novācām šodien ar skolas bērniem/un ne tikai /lielo baseinu.smilšu kastes.ūdens pistoles.pūšļus un bumbas/- sr vasaru csuri.Bet nazo baseiniņu vēl paturējām.Šodien saulē visi +31 rādijās.


Ar + 10 grădiem no rîta un kaut kădu neskaidru mitrumu ząlĕ,/varbūt lietus?/ săcies rîts .Ceru ka ari Rîgai tiks kăds lietus măkonis.


Lîdzîgi kă jums visiem dărza darbi-śoreiz zemeņu părstădîśana Ļoti sutîgs.visu dienu burtiski tecĕja sviedri păr deguna galu dărză strădăjot.


Piedośanu -tad kad es beidzot piecĕlos pagalmă jau ap +23 .bet tas gsn bija pĕc 10.Vakar saulĕ retinăju dzîvżogu un vienu brîdi biju tuvu siltuma dürienam


Par spîti sliktām prognozěm visa śî nedĕļa man liekas ļoti vasarîga .patîkama .Tikai naktîs jau vĕsums.


7.5 mm părdesmit minūtĕs. Spĕcîgs kietus.uz brîdi pat peļķes.


Periodiski sîkas pikes.pĕcpusdienă uzsila lîdz pat 24.5 grădi


Tad man tie nokrišņi bija cwentrā ,bet nu te gāza baigi,viss tumšs ,tikai pērkons.


Vakar ielija 18 mm .tagad găź ka traks,-diez cik büs vakară.


Pĕcpusdienă ,+23 un ielijuśi 11 mm.Diena kă rudenim nozagta.liekas ka jăķer ko var.laikam jau drîz nevarĕs ari peldĕties.+17 grădi un ielijuši 2.4 mm .Măjinieku nosodošo skatu pavadībă nopeldĕjos-kamĕr vĕl nav uzsnidzis


Vakardiena Jelgavas novadă pa Lietuvas pierobežu ar lielăkiem un văjăkiem lietiem.neņemos pat saskaitīt cik reizes mākonis 'uzklīda'.Karsts un sutīgs.Tagad Rīgă jau +30


Vasara ir atpakaļ.Sĕnĕs neeju.mĕğinu saglăbt vasaras ăbolus no strazdiem.Šogad nebijuši brīnumi-gan tă ăbolu knăbšana.gan tas ka norija man jăņigas,ka neksd agrăk.
Atksl săksim mĕrīt nokrišņus.


Es salasītos pīlădžus iemetu saldĕtavă uz nakti.Ja daudz iemĕrcu uz nakti ledusūdenī.Tad rūgtums paliek .bet ne tik ass.Un tad tvaicĕjamă katlă.


Rīgas liktenis tuvăkăm 7 nedĕļăm jau skaidrs- šodien.septiņos brăļos.līst jau no 3 naktī un ielijuši bija ap 10 mm nokrišņu.Un turpina līt....+14.