S
saulcerīte

Lietotāja aktivitātes


Ar + 10 grădiem no rîta un kaut kădu neskaidru mitrumu ząlĕ,/varbūt lietus?/ săcies rîts .Ceru ka ari Rîgai tiks kăds lietus măkonis.


Lîdzîgi kă jums visiem dărza darbi-śoreiz zemeņu părstădîśana Ļoti sutîgs.visu dienu burtiski tecĕja sviedri păr deguna galu dărză strădăjot.


Piedośanu -tad kad es beidzot piecĕlos pagalmă jau ap +23 .bet tas gsn bija pĕc 10.Vakar saulĕ retinăju dzîvżogu un vienu brîdi biju tuvu siltuma dürienam


Par spîti sliktām prognozěm visa śî nedĕļa man liekas ļoti vasarîga .patîkama .Tikai naktîs jau vĕsums.


7.5 mm părdesmit minūtĕs. Spĕcîgs kietus.uz brîdi pat peļķes.


Periodiski sîkas pikes.pĕcpusdienă uzsila lîdz pat 24.5 grădi


Tad man tie nokrišņi bija cwentrā ,bet nu te gāza baigi,viss tumšs ,tikai pērkons.


Vakar ielija 18 mm .tagad găź ka traks,-diez cik büs vakară.


Pĕcpusdienă ,+23 un ielijuśi 11 mm.Diena kă rudenim nozagta.liekas ka jăķer ko var.laikam jau drîz nevarĕs ari peldĕties.+17 grădi un ielijuši 2.4 mm .Măjinieku nosodošo skatu pavadībă nopeldĕjos-kamĕr vĕl nav uzsnidzis


Vakardiena Jelgavas novadă pa Lietuvas pierobežu ar lielăkiem un văjăkiem lietiem.neņemos pat saskaitīt cik reizes mākonis 'uzklīda'.Karsts un sutīgs.Tagad Rīgă jau +30


Vasara ir atpakaļ.Sĕnĕs neeju.mĕğinu saglăbt vasaras ăbolus no strazdiem.Šogad nebijuši brīnumi-gan tă ăbolu knăbšana.gan tas ka norija man jăņigas,ka neksd agrăk.
Atksl săksim mĕrīt nokrišņus.


Es salasītos pīlădžus iemetu saldĕtavă uz nakti.Ja daudz iemĕrcu uz nakti ledusūdenī.Tad rūgtums paliek .bet ne tik ass.Un tad tvaicĕjamă katlă.


Rīgas liktenis tuvăkăm 7 nedĕļăm jau skaidrs- šodien.septiņos brăļos.līst jau no 3 naktī un ielijuši bija ap 10 mm nokrišņu.Un turpina līt....+14.


Rīgas centră soĕcīgs negaiss.krusa 2-3 mm


Šodien īsta veļss diena-pūš un žăvĕ.spoža saule.Bet pronozes nu jau dienas 7 uz priekšu tik pazemina temperatūru un palielina nokrišņus.


Labs vakars.ražīgi pastrădăju dărză.Temperatūra ap +16 grădiem.Saule un nekăda lietys Sauss. .


Visnaz Părdaugavă ar lietu ir švaki.ao 16 grădi un pūš vĕjš.Bet tomĕr spĕju vĕl ielekt nopeldĕties.Rudens dvesma....


Karsts un sutīgs .pat neticas ka tuvojas aukstums un lietus.Ļoti suyīgs.Baudam siltumu